Vedtægter for 60+Bornholm

 

§ 1. Navn: 

Klubbens navn er ”60+Bornholm” og er en administrativ og faglig klub af datastuer for førtidspensionister og personer over 60 år på Bornholm. Klubben er tilknyttet Faglige Seniorer, Sektion 1, Bornholm.

 

§ 2. Formål:

Klubben har til formål at støtte de tilsluttede datastuers og de tilknyttede hjælperes arbejde med at vejlede brugerne til at forstå den digitale verden og kunne udnytte dennes muligheder. Dette gøres ved at hjælpe datastuerne med administrativt og formelt arbejde, så som forhandlinger med samarbejdspartnere, ansøgninger om økonomi i forhold til eksempelvis § 18 midler ell.a., regnskabsføring, anskaffelse af software etc. Herudover fungerer 60+Bornholm som et fagligt forum, hvor datastuernes hjælpere kan få hjælp og inspiration til deres vejledning og medvirken i den enkelte datastue.

 

§ 3. Medlemmer:

Stk. 1. Klubben består af hjælpere ved datastuerne i 60+Bornholm. Den enkelte datastue og dennes hjælpere er selvstændige i deres organisering og vejledning.

Stk. 2. Nye datastuer kan søge bestyrelsen om optagelse i 60+Bornholm. Optagelse kræver at datastuen og dens hjælpere vil følge 60+Bornholm’s vedtægter.

Stk. 3. Overholder en datastue - eller dennes hjælpere - ikke vedtægterne, kan bestyrelsen ekskludere denne af 60+Bornholm. I tilfælde af misligholdelse eller særlig skadelig adfærd i henhold til disse vedtægter, kan bestyrelsen udstede sanktioner (henstilling, advarsel, eksklusion og lign.) – mundtligt som skriftligt. En eventuel eksklusion skal fremlægges og godkendes på førstkommende generalforsamling. Lovliggørelse kræver, at 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for.

 

§ 4 Generalforsamling:

Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed og består af hjælpere fra datastuer tilknyttet 60+Bornholm.

 

§ 5. Ordinær generalforsamling:

Stk. 1. Den ordinære generalforsamling afholdes én gang årligt i 1. kvartal og indkaldes ved e-mail og annoncering på hjemmesiden med 1 måneds varsel og med angivelse af dagsorden. Senest 1 uge før afholdelse af ordinær generalforsamling udsendes indkomne forslag pr. mail. Bestyrelsen kan indbyde relevante gæster til generalforsamlingen; disse har dog ingen stemmeret.

Stk. 2. Forslag til vedtægtsændringer og øvrige forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før mødets afholdelse.

Stk. 3. En generalforsamling, indkaldt efter vedtægterne, er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte og træffer beslutning ved almindeligt stemmeflertal. Skriftlig afstemning kan finde sted. Ved stemmelighed bortfalder forslaget.

Stk. 4. Dagsorden for klubbens generalforsamling, skal som minimum indeholde følgende punkter:

 

1   Valg af dirigent (er)
2   Godkendelse af dagsorden
3   Valg af referent
4   Valg af 3 medlemmer til stemmeudvalg
5   Bestyrelsens beretning v/formanden
6   Det reviderede regnskab og forslag til budget
7   Fastsættelse af kontingent
8   Indkomne forslag
9   Valg jf. vedtægternes § 6
   9.1   Valg af formand (lige årstal)
   9.2   Valg af kasserer (ulige årstal)
   9.3   Valg af én revisor i lige årstal og én revisorsuppleant i ulige årstal
10   Eventuelt

 

§ 6. Bestyrelsen:

Stk. 1. Klubben ledes af en bestyrelse bestående af én repræsentant fra hver af de tilsluttede datastuer. Ingen datastue kan have mere end én repræsentant i bestyrelsen. Ved forfald af bestyrelsesmedlem vælger den enkelte datastue selv ny repræsentant. Formand og kasserer vælges af generalforsamlingen. Genvalg kan finde sted.

Stk. 2. Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand og sekretær.

Stk. 3. Bestyrelsen afholder møde efter behov – dog mindst 4 gange årligt. Formanden indkalder bestyrelsen i henhold til ovennævnte, eller når mindst halvdelen af bestyrelsen ønsker dette. Bestyrelsen kan invitere gæster uden stemmeret til bestyrelsesmøderne.

Stk. 4. Bestyrelsen kan nedsætte arbejdsgrupper efter behov.

Stk. 5. Valgperioden er 2 år, således at formanden vælges i lige årstal og kassereren i ulige årstal.

Stk. 6. Kassereren foretager kontering af indtægter og udgifter, samt udarbejder årsregnskab, som vedlægges indkaldelsen til generalforsamlingen.

Stk. 7. Til tillidspost, udenfor bestyrelsen, vælges på generalforsamlingen én revisor i lige årstal og én revisorsuppleant i ulige årstal. Valgperioden er to år – genvalg kan finde sted.

Stk. 8. Klubbens regnskab revideres af den af generalforsamlingen valgte revisor, som hvert år forud for den ordinære generalforsamling gennemgår det samlede regnskab og påser, at beholdningen er til stede. Revisoren har til en hver tid adgang til at gennemgå regnskab og beholdning – herunder at foretage uanmeldt kasseeftersyn.

 

§ 7. Bestyrelsens beslutninger:

Alle beslutninger træffes ved almindeligt flertal. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. Ved formandens fravær indtræder næstformanden i dennes sted.

 

§ 8. Ekstraordinær generalforsamling:

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes når bestyrelsen beslutter det eller når mindst 25 % af hjælperne fremsætter begæring herom, ledsaget af det/de forslag som ønskes behandlet. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 30 dage efter anmodningen.

 

§ 9. Kontingent & udmeldelse:

Stk. 1. Generalforsamlingen fastsætter kontingentet. Udmeldelse kan kun ske skriftligt. Alle medlemsrettigheder bortfalder ved udmeldelse af 60+Bornholm.

Stk. 2. Ved restancer bortfalder alle medlemsrettigheder fra den dato, som bestyrelsen har besluttet i sit skriftlige påkrav.

 

§ 10. Regnskab og revision:

Stk. 1. Regnskabsåret er fra 1. januar til 31. december.

Stk. 2. Efter hvert regnskabsår udarbejder hver datastue et regnskab over forbrugte § 18 midler, med skyldig hensyntagen til vejledning for ”Regler for brug af § 18 midler i BRK”. Datastuen kan selv revidere regnskabet og fremsende det til bestyrelsen med 2 hjælperes underskrift eller fremsende regnskab og bilag til bestyrelsen, som så kontrollerer det. Bestyrelsen sammenskriver herefter de indsendte regnskaber, som revideres af klubbens revisor.

 

§ 11. Tegningsret og hæftelse:

Stk. 1. Ved disposition over klubbens formue, herunder pantsætning og lignende, kræves underskrift af formand, næstformand og kasserer i forening.

Stk. 2. Økonomiske dispositioner vedr. klubbens daglige drift kan ved bestyrelsens beslutning varetages af kassereren alene eller anden, som bestyrelsen giver prokura hertil.

 

§ 12. Vedtægtsændringer:

Stk. 1. Vedtægtsændringer kan kun vedtages af generalforsamlingen.

Stk. 2. Forslag til vedtægtsændringer kan fremsættes af bestyrelsen eller af medlemmer. Forslag fremsendes til bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingen, hvor forslaget ønskes behandlet.

Stk. 3. Bestyrelsen foranlediger at forslag, der er fremsendt rettidigt, er trykt til deltagerne på generalforsamlingen.

 

§ 13. Klubbens opløsning:

Stk. 1. Opløsning af klubben 60+Bornholm, kan kun ske på to efter hinanden afholdte generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ekstraordinær.

Stk. 2. Klubbens aktiver og eventuelle overskydende midler tilfalder Faglige Seniorer, Sektion 1, Bornholm. De aktiver der er ejet af den enkelte datastue berøres ikke heraf.

 

§ 14. Godkendelse:

Disse vedtægter er godkendt på den ordinære generalforsamling, afholdt d. 22. januar 2016 i Hasle Kultur- & Medborgerhus.